Pitanja u vezi upisa za studijsku 2019/20. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2019/20.

20.06.2019   PFK Admin   14645 pregleda

PITANJE 1 - Koliko ima upisnih rokova?

Upisnih rokova obično ima tri.

PITANJE 2 - Kada će biti upisni rokovi?

Upisni rok počinje objavljivanjem konkursa za upis od strane Univerziteta Crne Gore. Konkurs za upis na prvu godinu studija u studijskoj 2019/20. još nije objavljen. Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama, na sajtu Univerziteta Crne Gore i sajtu Pomorskog fakulteta Kotor. Očekujemo da će konkurs za upis biti objavljen: 

I rok - druga polovina juna mjeseca 2019. godine

Važno: Ukoliko se na studijskom programu ispune sva mjesta u prvom upisnom roku, onda se upis na tom studijskom programu isključuje u narednom upisnom roku!

II rok - prva polovina jula mjeseca 2019. godine

III rok - druga polovina avgusta mjeseca ili prva polovina septembra mjeseca 2019. godine

Važno: Broj slobodnih mjesta za upis u svakom upisnom roku zavisi od popunjenosti tih mjesta u prethodnim upisnim rokovima.

Važno: Za sve dodatne informacije o upisu, možete se obratiti na e-mail adresu: pfk.upis@ucg.ac.me.

PITANJE 3 - Koji studijski programi postoje na osnovnim studijama Pomorskog fakulteta Kotor?

Na Pomorskom fakultetu Kotor se realizuju akademski studijski programi: 

1.  Nautika i pomorski saobraćaj (180 ECTS kredita, u trajanju 6 semestara, tj. 3 godine), na kojem se prima 80 kandidata.

2.  Brodomašinstvo (180 ECTS kredita, u trajanju 6 semestara, tj. 3 godine), na kojem se prima 60 kandidata.

3.  Pomorska elektrotehnika (180 ECTS kredita, u trajanju 6 semestara, tj. 3 godine) na kojoj se prima 60 kandidata i

4.  Menadžment u pomorstvu i logistika (180 ECTS kredita, u trajanju 6 semestara, tj. 3 godine), na kojem se prima 60 kandidata.

PITANJE 4 - Ko može da upiše Pomorski fakultet Kotor?

Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija. Pomorski fakultet Kotor mogu da upišu kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, bilo u Crnoj Gori i inostranstvu. 

Upis na akreditovane studijske programe Univerziteta Crne Gore, pa samim tim i na Pomorski fakultet Kotor se vrši u statusu studenta koji se finansira iz budžeta.

Strani državljanin ima pravo upisa na studijske programe u Crnoj Gori pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljani, u skladu sa članom 100 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. list CG br. 71/2017)  i statutom ustanove. Dakle, student koji nije crnogorski državljanin takođe upisuje studije u statusu budžetskog studenta.

Stranim državljanima koji nisu završili srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori  potrebno je da na mejl Miloša Krivokapića (krivokapicmilos@yahoo.com) upute zahtjev, istaknete Vaše ime i prezime, matični broj, za koji nivo jezika polažete i dostavite skeniranu ličnu kartu. Ispit će se održati na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

Ukoliko je kandidat lice sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije.

Važno: Ukoliko imate završenu trogodišnju srednju školu ili neodgovorajuću srednju školu za neki od navedenih studijskih programa, ne možete se prijaviti za upis na Pomorski fakultet Kotor!

Prohodnost diploma iz škola za srednje opšte obrazovanje i srednje stručno obrazovanje po studijskim programima je prikazana kako slijedi:

1. NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ

Srednje opšte obrazovanje: gimnazija i licencirana srednja vjerska škola.

Srednji obrazovni profil IV stepena: pomorska, mašinska, saobraćajna, brodarska škola.

2. BRODOMAŠINSTVO

Srednje opšte obrazovanje: gimnazija i licencirana srednja vjerska škola.

Srednji obrazovni profil IV stepena: pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), građevinska, geodetska škola.

3. POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Srednje opšte obrazovanje: gimnazija i licencirana srednja vjerska škola.

Srednji obrazovni profil IV stepena: pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), građevinska, geodetska škola.

4. MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA

Srednje opšte obrazovanje: gimnazija i licencirana srednja vjerska škola.

Srednji obrazovni profil IV stepena: ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), građevinska, geodetska škola.

Važno: Ukoliko imate završenu trogodišnju srednju školu ili neodgovorajuću srednju školu za neki od navedenih studijskih programa, ne možete se upisati na Pomorski fakultet Kotor!

PITANJE 5 - Gdje Pomorski fakultet Kotor organizuje nastavu?

Nastava se izvodi na Pomorskom fakultetu Kotoru, na adresi: Dobrota 36, 85330 Kotor, Crna Gora.

PITANJE 6 - Što se podnosi u prijavi za konkurs?

Kandidat za upis podnosi sljedeće dokumente: 

1. Prijavu - dobija se na fakultetu. 

2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju.

3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole. Strani državljani, kao i državljani Crne Gore, koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma koji se vrši na Pomorskom fakultetu Kotor (pogledajte link).

4. Fotokopiju lične karte ako je izdata poslije 5. maja 2008. godine i Izvoda iz matične knjige rođenih zajedno sa Uvjerenjem o državljanstvu.

5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca. 

6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).

PITANJE 7 - Kako nostrifikovati inostranu diplomu?

Na osnovu proglašenja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, broj: 01-653/2 donešenog u Podgorici 5. jula 2016. godine (Sl. List 42/16), priznavanje isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja vrši odgovarajuća ustanova visokog obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje, tačnije organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore. Prema tome, priznavanje inostrane diplome o stečenom srednjem obrazovanju se obavlja na Pomorskom fakultetu Kotor.


PITANJE 8 - Što je eksterna matura i ko može da polaže dopunske testove?

Maturski ispit koji se polaže eksterno u Crnoj Gori obuhvata polaganje ispita iz četiri predmeta, dva obavezna i dva izborna, i to na način što se dva predmeta ocjenjuju u gimnaziji, a dva u Ispitnom centru. Takva matura omogućava direktan upis na fakultet uz odgovarajuću srednju školu. Za kandidate koji nisu imali eksternu maturu omogućeno je polaganje dopunskih testova iz dva predmeta, tačnije iz Matematike i Engleskog jezika koji se organizuju neposredno nakon predaje dokumenata za upis, za kandidate koji žele da osvoje više bodova i izjednače se sa onima koji imaju eksternu maturu.

PITANJE 9 - Kako se vrši bodovanje uspjeha iz srednje škole i na koji način se formira rang lista kandidata?

Bodovanje:

- Eksterni maturski, odnosno stručni ispit, vrednuje se za postignuti uspjeh, i to: Odličan (5) 12 bodova, Vrlo dobar (4) 9 bodova, Dobar (3) 6 bodova i Dovoljan (2) 3 boda.

- Uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za nastavak obrazovanja boduju se pojedinačno, za svaku godinu, na sljedeći način: Odličan (5) 2.5 boda, Vrlo dobar (4) 2 boda, Dobar (3) 1.5 bod i Dovoljan (3) 1 bod.

- Diploma Luča1 5 bodova i Luča2 3 boda.

- Osvojena prva nagrada 2 boda ili druga nagrada 1 bod na takmičenje srednjoškolaca iz predmeta od značaja za nastavak obrazovanja.

Nakon prijema dokumenata objavljuju se liste kandidata koji mogu da polažu dopunski test. Dopunski test imaju pravo da polažu kandidati koji nijesu imali eksternu maturu. Zatim se formiraju rang liste. Ukoliko u upisnom roku broj kandidata odgovara kvotama za upis iz raspisanog konkursa, oni upisuju studije na u statusu budžetskih studenata. Oni kandidati koji prelaze kvotu raspisanih mjesta za upis, ne mogu upisati osnovne studije.

PITANJE 10 - Što se dešava nakon objavljivanja rang lista?

Nakon objavljivanja rang listi, objavljuju se termini za upis i datumi prijema dokumentacije koju je potrebno priložiti za upis.

Za upis su potrebni: indeks, dvije fotografije, ŠV 20 obrazac ispunjen u dva primjerka i uplatnica za studentski samodoprinos. Takođe, studenti koji upisuju studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika, prilažu i ljekarsko uvjerenje za upis na Pomorski fakultet Kotor, koje je validno ukoliko je izdato u Domovima zdravlja: Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi.

Upis se vrši lično ili uz ovjereno ovlašćenje dato članu porodice budućeg studenta. Ovjereno ovlašćenje se daje za upis na Pomorski fakultet Kotor i potpisivanje ugovora o studiranju.

 

PITANJE 11 - Da li postoji biblioteka u okviru Pomorskog fakulteta Kotor?

Postoji. Pomorska biblioteka djeluje u okviru Pomorskog fakulteta Kotor. Pomorska biblioteka je udaljena od zgrade Fakulteta 1.5 km, odnosno nešto manje od 1 km od Doma učenika i studenata „Spasić–Mašera”. Raspolaže čitaoničkim prostorom od desetak  mjesta.

Riječ je o savremenoj, stručnoj, visokoškolskoj biblioteci koja raspolaže sa oko 8 hiljada naslova i preko 13 hiljada primjeraka bibliotečkih jedinica. U tehničkom pogledu, Pomorska biblioteka je opremljena sa 4 PC-a, 1 laserskim štampačem i 1 fotokopir-aparatom. Korisnicima je na raspolaganju elektronski (online) katalog COBISS.CG.

 

PITANJE 12 - Da li postoji Studentski dom u Kotoru?

Dom učenika i studenata „Spasić–Mašera“ Kotor je na raspolaganju učenicima srednjih škola i studentima Pomorskog fakulteta Kotor i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Kapacitet doma je 117 soba sa 260 ležajeva.

Za smještaj u domu se pravi rang lista na osnovu prosjeka učenika iz srednje škole. Studentski dom ima internet centar, terene za košarku, mali fudbal i odbojku, salu za stoni tenis, pikado i bilijar, teretanu, kao i studentski klub u kojem se organizuju slavlja i žurke. Dodatni sadržaji uključuju: kuhinju, restoran, čitaonicu, TV sala, internet salu i studentski klub.

Mjesečni izdaci za smještaj iznose 12€, dok su za ishranu 23€ (tri obroka dnevno). Konkurs za smještaj u domu se raspisuje u avgustu mjesecu. Studenti koji nisu smješteni u domu mogu koristiti usluge ishrane po istoj cijeni.

Više informacija o kvoti za prijem brucoša, možete vidjeti na internet stranici: http://www.domstudenatakotor.com. Kontakt email je: sdomkotor@t-com.me i telefon: 032 330 254.

PITANJE 13 - Mogu li se studenti obratiti za pomoć Studentskoj organizaciji i da li je ona aktivna na Pomorskom fakultetu Kotor?

Da. Studentska organizacija Pomorskog fakulteta Kotor je neprofitna i nepolitička organizacija koja svoj posao uspješno obavlja dugi niz godina. Rad ove organizacije obuhvata više aktivnosti (režim studija, studentski standard, organizovanje akcija, tribina, žurki, brucoških i apsolventskih večeri, ekskurzija, izleta, seminara).

Primarni cilj Studentske organizacije je da svim studentima Pomorskog fakulteta Kotor obezbijedi bogat studentski život i da im omogući da u toku studiranja  kroz razne vannastavne aktivnosti upoznaju čari studentskih dana. Godinama unazad, ova organizacija uspijeva da doprinese da studenti Pomorskog fakulteta Kotor svoj fakultet vide kao mjesto koje im, pored kvalitetnog znanja, pruža i niz zadovoljstava koji su itekako potrebni za kompletan i kvalitetan studentski život.

Kontakt osobe ispred Studentske organizacije:Poslednji članci

19.09.2019  3216

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


03.09.2019  3528

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


02.09.2019  2632

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


30.08.2019  3488

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


27.08.2019  656

Informacije za upis na osnovne studije 2019/20, III upisni rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima