Tempus IV Programme: MARED - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Tempus IV Programme: MARED

Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania - MArED


Počevši od 1.12.2013. godine Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u realizaciji Tempus projekta br. 544257-TEMPUS-I-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR pod nazivom “Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji - MArED”. Kao koordinator na projektu, na implementaciji projektnih aktivnosti Pomorski fakultet Kotor uspješno sarađuje sa ukupno 16 partner institucija koje uklučuju partnere iz akademske zajednice, privredne partnere uključujući mala i srednja preduzeća, partnere iz NVO sektora kao i predstavnike državnih institucija:

 • Univerzitet Crna Gora, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora
 • Univerzitet “Ismail Qemali”, Fakultet tehničkih nauka, Valona, Albanija
 • Univerzitet “Luigj Guraquki”, Ekonomski fakultet, Skadar, Albanija
 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Split, Hrvatska
 • Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za pomorstvo i promet, Portorož, Slovenija
 • Constanta Maritime University, Konstanca, Rumunija
 • Univerzitet “Politechnica de Catalunya”, Nautički fakultet, Barselona, Katalonija, Španija
 • Univerzitet “Karl-Franzens”, Grac, Austrija
 • Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Crna Gora
 • Crnogorska plovidba A.D Kotor, Crna Gora
 • Institut za transport, Crna Gora
 • Invar-Ivošević, Crna Gora
 • Crnogorska asocijacija za nove tehnologije – MANT, Crna Gora
 • Privredna komora i industrija oblasti Valona, Valona, Albanija
 • Uprava za pomorstvo Albanije, Drač, Albanija
 • Luka Valona, Valona, Albanija
 • Institut za transport, Ministarstvo javnih poslova i transporta, Tirana, Albanija

Ideje i ciljevi MArED projekta odnose se na:

 • Promovisanje reforme i modernizacije obrazovnih programa u okviru partnerskih zemalja;
 • Modernizacija i harmonizacija nastavnih planova i programa kroz usaglašavanje sa međunarodnim pravilnicima o obrazovanju i usavršavanju pomoraca (STCW konvencija), te usaglašavanje sa sistemima obrazovanja na pomorskim visokoobrazovnim partnerskim institucijama iz zemalja EU;
 • Unaprijeđenje kvaliteta i rad na izgradnji imidža prepoznatljivih pomorskih visokoobrazovnih institucija u partnerskim zemljama;
 • Jačanje kapaciteta akademskih institucija kroz nabavku i korišćenje specifične opreme za obrazovanje i obuku pomorskih kadrova;
 • Nadgradnja i snaženje ljudskih resursa kroz potenciranje aktivnosti treninga i razmjene iskustava sa predstavnicima akademskih institucija iz EU, te kroz povezivanje sa industrijskim partnerima radi sticanja praktičnih vještina važnih za edukaciju budućih pomoraca;
 • Kreiranje održivih veza na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa ciljem stvaranja osnove za buduću uspješnu saradnju i razvoj;
 • Podsticanje razmjene naučnih, istraživačkih i kulturnih informacija i iskustava između predstavnika partnerskih i EU zemalja.

Glavni ciljevi projekta kao što su harmonizacija postojećih i razvoj novih akademskih studijskih programa i IMO modela kurseva za obuku pomoraca na pomorskim obrazovnim institucijama u Crnoj Gori i Albaniji, unaprijeđenje infrastruktunih i ljudskih potencijala, stvaranje preduslova za razvoj šema mobilnosti studenata i akademskog osoblja među partnerskim institucijama i unaprijeđenje postojećih uslova saradnje sa pomorskim privrednim subjektima obuhvaćeni su razvojnim paketima i aktivnostima.  

Radnim paketima na Pomorskom fakultetu Kotor je predviđena revizija i harmonizacija dva postojeća osnovna akademska studijska programa Nautika i Brodomašinstvo sa STCW Konvencijom, i otvaranje novog osnovnog akademskog studijskog programa Pomorska elektrotehnika takođe prema zahtjevima STCW Konvencije. Na Univerzitetu “Ismail Qemali” iz Valone je predviđena revizija i usaglašavanje dva osnovna studijska programa Nautika i programa Brodogranja i brodomašinstvo prema STCW Konvenciji, dok je na Univerzitetu “Luigj Guraquki” iz Skadra predviđeno unaprijeđenje jednog od postojećih osnovnih studijskih programa Turizam na taj način da se uključe kursevi/predmeti iz oblasti ekonomije transporta.

Pored navedenog, uvođenje i osavremenjivanje postojećih IMO modela kurseva za obuku pomoraca na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu “Ismail Qemali” iz Vlore predstavlja jednu od važnijih projektnih reformi. Procesom akreditacije odnosno reakreditacije na pomenutim akademskim institucijama partnerskih zemalja obezbijediće se potrebni uslovi za sticanje priznanja u oblasti obrazovanja i treninga pomorskih kadrova na način koji omogućava konkurentost na međunarodnom tržištu rada. Inovirani studijski programi će početi sa realizacijom studijske 2017/18 godine, pri čemu je predviđeno da će svoj doprinos realizaciji procesa edukacije dati i eksperti sa EU akademskih institucija u pogledu održavanja gostujućih predavanja, kao i predstavnici privrednih institucija u vidu organizovanja vježbi iz pojedinih predmeta.

Pored harmonizacije obrazovnih procesa i procesa obučavanja pomoraca projekat MArED jasno doprinosi i modernizaciji infrastruktunih i ljudskih resursa u skladu sa najnovijim međunarodnim zahtjevima iz oblasti pomorstva (STCW konvencija). Dio projektnih aktivnosti odnosi se na nabavku savremenih simulatora za obuku i usavršavanje, opremanje praktičnih radionica i laboratorija, čime se ispunjavaju zahtjevi u pogledu izjednačavanja značaja teorijskih znanja i praktičnih vještina. Projektom je postignuto još i osavremenjivanje računarskih sala i kompjuterskih kapaciteta, kao stvaranje preduslova za primjenu novog oblika učenja na daljinu putem Moodle portala, što bi dugoročno trebalo da bude osnov za uvođenje mogućnosti proširenja ciljnih grupa na aktivne pomorce koji bi bili spremni ulagati u profesionalno usavršavanje kroz visoko obrazovanje.

Podsticaj razvoju ljudskih resursa ogleda se u razmjeni znanja i stručnih vještina koje obuhvataju obuku i rad na simulatoru, prenos iskustava u pogledu organizovanja i sprovođenja praktičnih vježbi u laboratorijama i radionicama, zajednički rad na istraživanju i doprinos kreiranju i inovaciji nastavnih materijala, uključivanje eksperata iz pomorske privrede kao savjetodavnih i mjerodavnih procjenitelja programa vježbi, promovisanje saradnje i uspješnosti realizacije projekta kroz naučno-istraživačku djelatnost, te isticanje pozitivnih primjera kvaliteta menadžmenta projektom.

Identifikovane ciljne grupe su prije svega budući i sadašnji studenti pomorskih visokoobrazovnih institucija iz Crne Gore i Albanije, kao i pomorci koji će biti u prilici nastaviti stručno obrazovanje i usavršavanje sticanjem diplome ili sertifikata na nekoj od pomenutih partnerskih institucija. Pored studenata, efekti realizacije projekta obuhvatiće i privredne predstavnike i državne institucije iz oblasti pomorstva u partnerskim, ali i zemljama EU, sve potencijalne interesne strane i institucije od značaja, pomorske agencije, nezavisne eksperte i sl. 


Project Coordinator:

University of Montenegro, Montenegro
Cetinjska br. 2, Podgorica
http://www.ucg.ac.me

Contact person:

Prof. dr Danilo Nikolić
University of Montenegro
Maritime Faculty Kotor
Dobrota 36, 85330, Kotor
Montenegro
phone: (+382) 32 303 184
e-mail: dannikol@t-com.me
http://www.pfkotor.ac.me

www.mared.ac.me
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima