ERASMUS+Programme: Trans2Work - PFK - Pomorski fakultet Kotor

ERASMUS+Programme: Trans2Work

Projekat Trans2Work je odobren od strane Evropske Komisije u prvom Erasmus+ KA2 pozivu u kategoriji Capacity Building zajedno sa ostalih 139, od ukupno 515 prijavljenih projekata, koji se finansiraju budžetom od 120 milliona eura. Realizacija projekta će trajati tri godine.

U periodu od 14.10.2015. godine do 14.10.2018. godine Pomorski fakultet ispred Univerziteta Crne Gore učestvuje u projektu pod nazivom „Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (eng. School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work). Konzorcijum projekta čini 18 institucija iz partnerskih zemalja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) i 5 institucija iz programskih zemalja (Grčka, Slovenija, Njemačka i Poljska).

 http://trans2work.eu/me/

Svrha Trans2Work projekta se ogleda u:

  • unaprjeđenju i pripremi servisa visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije,
  • povezivanju visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje podržava osobe sa invaliditetom,
  • asimiliranju prilika i vještina zaposlenih sa invaliditetom u cilju lakšeg adaptacije u radno okruženje
  • edukaciji poslodavaca o potrebama zaposlenih sa invaliditetom i njihovu integraciju u poslovnom sistemu.

Trans2Work projekat je usmjeren ka vladinim organizacijama i kreatorima politika za obrazovanje i obuku osoba sa invaliditetom kao i akademskoj zajednici (visokoškolske ustanove, škole, rehabilitacijske institucije) koja će prepoznati poziciju i važnost tranzicije osoba sa invaliditetom u edukativnom smislu.

Shodno tome, glavni cilj projekta se sastoji u tome da se unaprijedi kvalitet i važnost navedenog procesa, dok se ostali ciljevi ogledaju ka stvaranju adekvatnih servisa visokoškolskih institucija u formi odgovarajućih centara koji će uticati na poboljšanju pozicije studenata sa invaliditetom slijedeći praksu iz programskih zemalja kao i evropsku politiku i inicijativu koja promoviše povezivanje visokoobrazovnog sistema sa radnim okruženjem i odsustvo bilo kog vida diskriminacije.

Slobodan i odgovarajući pristup obrazovanju je osnovno ljudsko pravo i obaveza koju mora omogućiti svaki Univerzitet. Ovo se posebno odnosi na činjenicu da se studentima sa invaliditetom kao i ostalim studentima treba obezbijediti adekvatan prilaz učionicama, laboratorijama, bibliotekama i administativnim prostorijama, a takođe i obezbijediti web portale za studente sa oštećenim vidom kako bi mogli razviti svoje vještine. Projekat će omogućiti kreiranje web portala koji će biti dizajniran da posebno zadovolji potrebe i omogući korišćenje istog od strane osoba sa oštećenim vidom prilikom zapošljavanja. Sa druge strane, poslodavci će identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne za osobu ili studenta sa invaliditetom. Pored toga, osoba sa invaliditetom će imati pristup portalu, gdje će njegove potrebe za obukom biti identifikovane što će mu omogućiti usmjeravanje na raspoložive mogućnosti za zapošljavanje. Na taj način će se omogućiti planiranje programa obuke za osobe sa invaliditetom u svakoj partnerskoj zemlji. Portal će dati značajan doprinos u identifikovanju vještina koje su potrebne od strane osoba sa invaliditetom da bi postigli krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.


Ciljne grupe projekta

S obzirom da postoji potreba da se pojača akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta tranzicije studenata sa invaliditetom od fakulteta do radnog mjesta, šira ciljna grupa i potencijalni partneri univerziteta su: studenti sa invaliditetom, okruženje, univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri, poslodavci i potencijalne mreže. Inovativnost predloženog projekta se ogleda u dobijanju trostruke vrijednosti: kreiranju baze podataka kojoj se lako pristupa i čija je osnovna funkcija da omogući pretragu radnih mjesta koja će zadovoljiti potrebe diplomaca sa invaliditetom. Sa druge strane su poslodavci ti koji treba da kreiraju profil poslova koji bi zadovoljili potrebe diplomaca sa invaliditetom. Ovaj cilj će biti postignut samo uz podršku visokoobrazovnih institucija koje će tokom trajanja projekta omogućiti studentima sa invaliditetom da učestvuju u programima prakse u okviru posebnog programa koji je uključen u Erasmus+ programu kreditne mobilnosti studenata sa visokoobrazovnih institucija. Važno je napomenuti da učešće NVO u ovom projektu podržavaju osobe sa invaliditetom koje su se već suočavale sa problemima u zapošljavanju i mogu da doprinesu ovom projektu prenoseći svoja znanja i iskustva.

Univerzitet Crne Gore, kao partnerska institucija na projektu, će se usmjeriti na obezbjeđivanje znanja i vještina studenata sa invaliditetom kroz dodatne obuke i edukaciju. Takođe, od 2017/18. akademske godine, usvojena je procedura da se studenti sa invaliditetom ravnopravno uključe u praktičnoj nastavi kod poslodavaca, u privatnom sektoru, itd. U ovom periodu realizacije projekta, Univerzitet Crne Gore će podržati poziciju mentora za studente sa invaliditetom. U tom pravcu će se organizovati veliki broj sastanaka uz pomoć Karijernog centra Crne Gore u domenu podizanja svijesti poslodavaca da ravnopravno zapošljavaju studente sa invaliditetom kao i one koje nemaju poteškoće pri radu. Akcenat je na podršci odgovarajućih servisa studentima sa invaliditetom koji će im biti potrebni tokom njihovog zaposlenja, a sve u skladu sa obezbjeđivanjem pristupačnosti, pomoćnih tehnologija i individualne podrške studentima sa invaliditetom. Univerzitet Crne Gore mora da prevaziđe nedostatke kooperacije naučno-istraživačkih institucija kao i poslovnih sistema. Takođe, Univerzitet će igrati odlučujuću ulogu u povećanje kvaliteta radne snage, uključujući studente sa invaliditetom.


Održana završna radionica u okviru projekta Trans2Work


 Završna radionica u okviru projekta Trans2Work [najava 3.10.2018.]Održan projektni sastanak u Vrnjačkoj BanjiUčešće koordinatorke Trans2Work projekta na Radio Crna GoraOdržani radni sastanci sa projektnim timom sa Univerziteta u Sarajevu i poslodavcima koji učestvuju u programu mobilnosti, Trans2Work projekat [13.07.2018.]
Gostovanje tima Trans2Work projekta u Jutarnjem programu RTCG


Studenti počeli sa radnom praksom kod poslodavaca u Sarajevu, Trans2Work


 Održan radni sastanak članova Trans2Work projekta u ČačkuOdržan prvi sastanak sa studentima povodom potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement)Održan projektni sastanak u Banjoj Luci [29-30.03.2018.]Održana radionica sa poslodavcima o zapošljavanju mladih sa invaliditetom


 Održan projektni sastanak u Berlinu [23-24.02.2018.]


Održana radionica sa studentima na temu programa mobilnosti


Održan sastanak sa studentima sa invaliditetom koji idu na mobilnostOdržana motivaciona radionica za studente sa invaliditetom Motivaciona radionica za studente s invaliditetom u okviru projekta Trans2Work


Gostovanje koordinatorke Trans2Work projekta u Emisiji za pomorce na Radio Crna GoreOdržan info dan na Univerzitetu Metropolitan Beograd


Održan projektni sastanak i obuka u okviru projekta Trans2Work [27.-29.03.2017.]
Projektni sastanak i obuka u okviru projekta Trans2Work [najava 27.-29.03.2017.]
Na Pomorskom fakultetu Kotor obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom [07.12.2016.]3. decembar - Dan osoba sa invaliditetom [03.12.2016.]


PFK i UCG i Udruženje mladih sa hendikepom CG organizovali radionicu na Filološkom fakultetu [22.11.2016.]Radionica u sklopu Erasmus + projekta Trans2Work [najava 22.11.2016.]Održan projektni sastanak u Mariboru [17-19.05.2017.]


 Održan Info dan u okviru Trans2Work projekta [21.06.2017.]


 Održan projektni sastanak u Solunu [27-29.06.2017.]


 Sastanak partnera na projektu Trans2Work [22.09.2017.]


 Održan projektni sastanak u Novom Sadu [27-29.09.2017.]


 Radionica sa poslodavcima [9.10.2017.]


 Održana radionica sa poslodavcima u Omladinskom centru u Podgorici [9.10.2017.]Počela sa radom web aplikacija za tranziciju studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u SRB, BiH i CG Radionica sa studentima na Fakultetu političkih nauka


 Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima