Plaćanje školarine u dvije rate, studijska 2017/18 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Plaćanje školarine u dvije rate, studijska 2017/18

22.09.2017   PFK Admin  1810 pregleda

Upravni odbor Univerziteta Crne gore, na predlog rektora odobrio plaćanje školarine u dvije rate za studijsku 2017/18. g.

 Na osnovu člana 24 stav 1 tačka 14 i 23 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog rektora, na sjednici od 21-22. septembra 2017. godine, donio je

O D L U K U

1. Studetima koji se po prvi put upisuju na prvu godinu specijalističkih i master studija u st. 2017/18. godinu odobrava se plaćanje školarine u dvije rate, po semestru, u sljedećim rokovima:

  • Za zimski semestar:
  • Prva rata: 15. novembar 2017. g.
  • Druga rata: 30. decembar 2017. g.
  • Za ljetnji semestar:
  • Prva rata: 15. april 2017. g.
  • Druga rata: 30. maj 2017. g.

2. Studenti osnovnih, specijalističkih i master studija koji su upisani u prvu godinu studija prije st. 2017/18. godine dužni su da prilikom upisa naredne godine imaju izmirene sve finansijske obaveze iz prethodne godine, kako bi imali status u skladu sa zakonom.

3. Studenti iz tačke 2. ove odluke odobra se plaćanje u ratama, po istom principu, za studijsku godinu koju upisuju.

4. Student koji koristi pravo iz ove odluke dužan je da podnese pisani zahtjev na obrascu koji je sastavni dio ove odluke.

Zahtjev sadrži izjavu studenta o prihvatanju obaveze plaćanja školarine u punom iznosu, nezavisno od eventualne promjene statusa.

Broj: 02-454/3

Podgorica, 22. septembar 2017. g.

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik: Prof. dr Duško Bjelica

Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima