Misija, cilj i zadaci - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Misija, cilj i zadaci

Osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti pomorstva, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli u pomorstvu.

CILJ, MISIJA I ZADACI POMORSKOG FAKULTETA KOTOR

Osnovni cilj Fakulteta jeste osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti pomorstva, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli u pomorstvu.

Misija Pomorskog fakulteta u Kotoru, kao obrazovno naučne jedinice, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih i društvenih nauka (oblast pomorstvo), sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Osnovni cilj sistemskog obrazovanja budućih stručnjaka u pomorstvu jeste jačanje individualne kompetencije pojedinca, te stvaranje strukture koja će bolje odgovarati izazovima budućeg razvoja Crne Gore u ovom sektoru.

Nakon završetka studija, stečenim znanjem i vještinama, studentima se omogućava zapošljavanje u institucijama, kako u Crnoj Gori tako i širom svijeta, čija je djelatnost vezana za sve oblasti pomorstva.

Studijski programi tehničke osnove na Pomorskom fakultetu Kotor su vrlo specifični, na kojima osim pravila koja moraju zadovoljiti univerzitetski studijski programi moraju takođe zadovoljiti i specifična načela od kojih valja istaći prije svega obavezu usklađivanja obrazovanja s međunarodnim standardima, izrazitu multidisciplinarnost te prožetost nauke i struke. Usklađenost se u prvom redu odnosi na obaveznu usklađenost s međunarodnim standardima koje propisuje Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization - IMO) sa sjedištem u Londonu. Stoga ovi studijski programi pretpostavljaju usklađenost i kompatibilnost sa Konvencijom STCW 78/95/10 te indirektno i s drugim Konvencijama IMO-a kao što su SOLAS 74/78, MARPOL 73/78, itd. Sve ove konvencije ratifikovala je Crna Gora te su stoga obavezne i sa aspekta nacionalne regulative. Takođe, specifičnosti ovih studisjkih programa su i prilagođavanje modelima pomorskog obrazovanja najrazvijenijih pomorskih zemalja (posebno Evropske unije i Norveške) i usvajanjem standarda sistema obrazovanja i obuke pomoraca - MET (Maritime Education and Training).

Iz misije i cilja proizilaze zadaci Fakulteta:

§  Razvijanje interesovanja za studije

§  Kvalitetno obrazovanje studenata na programu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija

§  Dopunjavanje i usavršavanje strukture i sadržaja programa u skladu sa pozitivnim iskustvom i savremenom praksom

§  Pospješivanje učenja kroz razmjenu iskustava, studijske boravke i mobilnost

§  Obezbjeđenje uslova za savremene udžbenike i literaturu sa adekvatnom bibliotekom i čitaonicom

§  Obezbjeđenje uslova za korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u radu i obrazovanju. Ovo u smislu organizovanja nastave na daljinu, prije svega; zbog specifičnosti pomorske struke.

§  Kvalitet završnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova

§  Razvoj naučno-istraživačke misli Stvaranje novog nastavno-naučnog kadra

Misija Univerziteta Crne Gore

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja.

U cilju realizacije svoje misije, Univerzitet Crne Gore će:

  • Biti orijentisan prema prioritetnim društvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;
  • Biti otvoren za sve studente i osoblje, isključivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politička, religiozna i druga ubjeđenja, rasno, nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge moguće različitosti;
  • Biti posvećen očuvanju i razvoju multikulturalnog i multietničkog društva u Crnoj Gori, definišući svoj razvoj u smjeru regionalne i šire perspektive;
  • Pružati širok spektar studijskih programa u društvenim, prirodnim i tehničkim naukama i u umjetnosti, podržanim efikasnim metodima obučavanja i prenosa profesionalnih znanja i vještina, kao i istraživanjima u skladu sa tekućim stepenom akademskog i kulturnog razvoja;
  • Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;
  • Razvijati i promovisati dostignuća istraživanja u naučnim oblastima, kao i dostignuća i kreativnost u oblastima umjetnosti;
  • Biti preduzimljiv u podsticanju društvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignuća iz oblasti svoje djelatnosti;
  • Stvarati okruženje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja Univerziteta, polazeći od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspješno ispunjenje misije.

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine i umjetničke sklonosti, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja, kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima